TIN MỚI
LINK SGK MỚI THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
Đường link bản mẫu của các bộ SGK như sau:
a) Sách giáo khoa
- Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt
Nam: https://taphuan.nxbgd.vn
- Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam:
https://taphuan.nxbgd.vn
- Bộ sách giáo khoa Cánh Diều của NXB ĐHSP, ĐHSP TP Hồ Chí Minh:
https://hoc10.vn/tu-sach/?block=1&grade=6&subject=999
- Sách giáo khoa Tin học 3, của NXB Đại học Vinh (Lê Khắc Thành, Chủ
biên): http://vmb.edu.vn/?page%20id=7474
- Sách giáo khoa Toán 3, bộ sách Bình Minh của NXB Đại học Vinh (Trần
Diên Hiển, Chủ biên): http://sachbinhminh.vn/
- Sách giáo khoa Tin học 3 của NXB Đại học Vinh (Trần Chung, Chủ
biên):
https://nhaxuatban.vinhuni.edu.vn/DATA/55/Upload/1074/DOCUMENTS/2022/
03/nxb_dh_vinh_tin_hoc_3_tran_trung_chu_bien.pdf

+ Sách giáo khoa Tin học lớp 3 của NXB Đại học Huế (Nguyễn Trương
Tri, Chủ biên):
https://dtplnk.com/edh908
b) Sách Tiếng Anh
- Link SGK Tiếng Anh 3 – Global Success (Kết nối tri thức với cuộc sống):
file đính kèm theo văn bản
- Link SGK Tiếng Anh 3 – Family and friends National Edition
(Chân trời
sáng tạo)
: file đính kèm theo văn bản
- Link SGK Tiếng Anh 3 – English Discovery:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DdwzyfGa1f0h3eCl6z3cU_aiTxb7H11
3
- Link SGK Tiếng Anh 3 - Macmillan Next Move : https://victoriaedu.box.com/s/wulcnodri11q5qiq7pzcbhw2xiv5poyp
(Password truy cập: victoriata3).
- Link SGK Tiếng Anh 3 - Explore Our World
(Cánh Diều):
https://www.hoc10.vn/
- Link SGK Tiếng Anh 3 - i-Learn Smart Start:
+ Sách học sinh: https://tinyurl.com/2p843c98
+ Sách bài tập: https://tinyurl.com/vrcnzvzx
+ Tài nguyên của bộ sách dành cho Giáo viên:
http://eduhome.com.vn/?Grade=3&Subject=1&Series=119
- Link SGK Tiếng Anh 3 - Phonics Smart: https://tlgdl3.phonicssmart.edu.vn
- Link SGK Tiếng Anh 3 - Extra and Friends:
+ Sách học sinh: https://tinyurl.com/2p9h8zy4
+ Sách bài tập: https://tinyurl.com/3xwk3fzf
+ Tài nguyên của bộ sách dành cho giáo viên:
http://eduhome.com.vn/?Grade=3&Subject=1&Series=121
- Link SGK Tiếng Anh 3 – Guess What!: https://zenbooks.vn/m/86ea26
- Link SGK Tiếng Anh 3 – Wonderful World: www.wonderfulworld.vn

2018 © Trường Tiểu Học Tân Phú 
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Dương Thanh Lê
Địa chỉ: Phường Tân Phú - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước