TIN MỚI
LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2017 - 2018

        UBND THỊ  XÃ ĐỒNG XOÀI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Số: 01/ BGH                                                                Đồng Xoài, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU

nhiệm vụ cơ bản

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng được quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tế của Trường;

- Hiệu trưởng phân công lịch trực BGH như sau:

 

TT

NGƯỜI TRỰC

CHỨC VỤ

NGÀY TRỰC

NHIỆM VỤ

01

Dương  Thanh Lê

Hiệu trưởng

Ngày thứ 2, 6;
Sáng thứ 4

Tiếp dân. Điều hành chung

 

02

Nguyễn Thị Vân

PHT

 

 

 

Ngày thứ 2, 4, 6 

 

- Lên kế hoạch tuần, triển khai những nội dung được Hiệu trưởng phân công.

- Tập trung Nghiên cứu THAM MƯU các biện pháp nâng cao chất lượng GD. Công tác lãnh đạo của chi bộ.

- Tập trung công tác thanh tra, kiểm tra đánh gía nội bộ rút kinh nghiệm điều chỉnh kịp thời. Phụ trách trang WEB..

03

 

Đinh T Thu Thủy

 

PHT

Ngày thứ 2, 3,5

- Triển khai những nội dung được Hiệu trưởng phân công.

- Tập trung Nghiên cứu THAM MƯU các biện pháp nâng cao chất lượng GD.

- Tập trung công tác thanh tra, kiểm tra đánh gía nội bộ rút kinh nghiệm điều chỉnh kịp thời.

- Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong trường học

THỜI GIAN, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1.     Thời gian trực:

-Trực tiếp phẩm 4 giờ 30 phút.  

 Buổi sáng có mặt tại trường trước 7h 00 phút ra khỏi trường sau 16h50’

2. Nhiệm vụ người trực:

- Kiểm tra toàn trường ở các mặt: An ninh trật tự, nề nếp dạy học, vệ sinh, thể dục, bán trú… giải quyết tất cả các vụ việc xảy ra tại trường của giáo viên và học sinh (theo lịch trực). Nếu vụ việc xảy ra không có người trực trường thì người đó phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật. Nếu Hiệu trưởng kiểm tra đột xuất mà không có Phó hiệu trưởng trực (không báo lí do trước) thì được coi như vi phạm ngày giờ công như của giáo viên và căn cứ để xếp thi đua như giáo viên.

- Vào lúc 15h30’ chiều thứ 6 hàng tuần hội ý Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng, để đánh giá hoạt động tuần qua và kế hoạch nhiệm vụ cho tuần tới (đ/c Vân chủ trì). Chuẩn bị nội dung phân công giám hiệu sinh hoạt dưới cờ vào thứ 2 đầu tuần (các Phó HT,TPT chuẩn bị báo cáo). BGH mặc áo dài vào thứ hai đầu tuần

- Thực hiện giảng dạy, Dự giờ thăm lớp theo quy định, theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các công việc theo nhiệm vụ đã được phân công và nhiệm vụ đột xuất do hiệu trưởng phân công.

- Ngoài những ngày trực, các Phó hiệu trưởng, đến trường theo giờ hành chính. Nếu nghỉ trực, lịch họp phải có xin phép và nhờ người trực thay.

          Trên đây là Lịch trực và nhiệm vụ cụ thể của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng, trường Tiểu học Tân Phú thực hiện từ ngày ký. Ngoài ra, khi có nhiệm vụ khác hoặc nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng phân công. Văn bản có hiệu lực từ ngày ký.

  

Nơi gửi:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

-         Công bố trên trang Website                                                                                    (Đã kí)

-         Lưu văn thư                     

 

                                                                                                     Dương Thanh Lê             

2018 © Trường Tiểu Học Tân Phú 
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Dương Thanh Lê
Địa chỉ: Phường Tân Phú - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước